English (UK)SinhalaSriLankaTamilIndia


අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය

 

හැඳින්වීම
අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය මුදල් හා ගිණුම්  කටයුතු වලින් මෙන්ම මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් බැහැර වු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරයා යටතේ පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන ඒකකයකි.
අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයේ පරමාර්ථ

i. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම අධ්‍යනය කර එම ක්‍රම වල වැරදි හා වංචා වැළැක්වීමට සහ අනාවරණය කරගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසි යෙහි විධිමත් බව හා ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යෑම.
ii. අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ යෝජනාක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරිමෙහි සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීමෙහිලා ලබා ඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරිමට ගණන් දිමේ නිලධාරියාට සහ ප්‍රගති අන්වේෂණ කමිටුවට සහාය වීම.
iii. උචිත අවස්ථාවලදි මෙම කර්තව්‍යයන්හි නිරත අයවලුන් සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සහ ප්‍රගති/අන්වේෂණ කමිටුවඅතර සම්බන්ධීකාරක ද, වශයෙන් ක්‍රියා කිරිම.

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයේ කාර්යයන්

i.  වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා අමාත්‍යාංශය තුල ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය සැලැස්ම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක්‍රීයාකාරිත්වය අතින් සාර්ථකමදැයි සොයා බැලිම.
ii . ගිණුම් සහ වෙනත් වාර්තාවල විශ්වසනීයභාවය නිශ්චය කිරිම සහ යොදාගෙන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිවෙත මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළියෙල කිරිම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.
iii. කාර්යමණ්ඩලයට පවරා දී ඇති වගකීම් ඉටුකිරිමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනයෙහි ගුණාත්මකතාව ඇගයීම.
iv. දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් සියලුම ආකාරයේ අලාභ හානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂා කර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.
v. රජයේ ආයතන සංග්‍රහය,රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහ භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින්වර නිකුත් කර ලැබ ඇති වෙනත් පරීපූරක උපදෙස් ද පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලිම.
Vi .නාස්තිය,නිස්කාර්ය ධාරිතාව සහ පමණ ඉක්මවා කෙරෙන වියදම් වැළැක්වීමට මෙන්ම අනාවරණය කර ගැනිමට තෝරාගනු ලබන අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලිම.
vii. අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල ගිණුම් පටිපාටි සහ කිසියම් මුදල් වැයවිමකට තුඩු දෙන මෙහෙයුම් පරික්ෂා කිරිම සහ ඒ ඒ ආයතනවල දේපල හා වත්කම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේදැයි සොයා බැලිම.
viii. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදි විශේෂ විමර්ශන පැවැත්විම.
ix. ශිල්පය හෝ ගිණුම්කරණ දෘෂ්ඨි කෝණයෙන් බාහිරව කළමණාකරණ දෘෂ්ඨි කෝණයකින් අමාත්‍යාංශ මෙහෙයුම් කාර්යයන් පිරික්සා බැලිම සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තා කිරිම.
x. වැඩ යෝජනා ක්‍රම හා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඒ පිළිබඳ වැඩ සටහන් සහ කාලසටහන් කොතෙක් දුරට ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම කෙරෙහි යොමු වී ඇත්දැයි ඇගයීමක් කිරිම.
xi. වැඩ ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රමාදවීමට තුඩුදෙන ගැටලු කේෂත්‍රයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන ස්ථානීය විමර්ශන පැවැත්වීම.
xii. මෙහෙයුම් කාර්යයන් අධීක්ෂණය කිරිමෙහි ලා භාවිතා කරනු ලබන පාලනයන් ඇගයීම හා සමාලෝචනය කිරිම.
 


Last Updated on බදාදා, 11 නොවැම්බර් 2015 07:42

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

288,

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත ,

රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2869553

ෆැක්ස් : +94-11-2868910

ඊ- මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය