English (UK)SinhalaSriLankaTamilIndia


අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 

හැඳින්වීම
 

 

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය මුදල් හා ගිණුම් කටයුතු වලින් මෙන්ම මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් බැහැර වූ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා යටතේ පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන ඒකකයකි.

ජාතික විගණන පනතේ 40 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව සිදු කර ඇති පත් කිරීම හා මුදල් රෙගුලාසි 133 හා 134 ප්‍රකාරව අභ්‍යන්තර විගණන අංශයට ලැබී ඇති බලතල හා ජාතික විගණන පනතේ 38 (ආ) සහ (ඊ) හි දක්වා ඇති පරිදි ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ වගකීම ඉටුවන බව සහතික කිරීම පිණිස කළමණාකරන විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ අංක 01/2019 හා 2019/01/12 දිනැති චක්‍රලේකයේ නියමයන් පරිදි විගණන කටයුතු සිදුකැනු ලබයි.

 

පරමාර්ථ

 

 • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වල අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම අධ්‍යනය කර එම ක්‍රම වල වැරදි හා වංචා වැළැක්වීමට සහ අනාවරනය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත්බව හා ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යෑම.
 • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීමෙහිලා ලබාඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරීමට ගණන් දීමේ නිලධාරියාට සහ ප්‍රගති අන්වේෂණ කමිටුවට සහය වීම.
 • උචිත අවස්ථාවල දී මෙම කර්තව්‍යයන් හි නිරත අයවලුන් සහ අමාත්‍යංශ ලේම්වරයා සහ ප්‍රගති/ අන්වේෂණ කමිටුව අතර සම්බන්ධීකාරක, වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

 

 

කාර්යයන්

 

 • වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සඳහා අමාත්‍යාංශය තුල ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය සැලැස්ම අතින් මෙන්ම තත්‍ව ක්‍රියාකාරීත්වය අතින් සාර්තකමදැයි සොයා බැලීම.
 • ගිණුම් සහ වෙනත් වාර්තා වල විශ්වසනීයභාවය නිශ්චය කිරීම සහ යොදාගෙන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිවෙත මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.
 • කාර්යමණ්ඩලයට පවරා දී ඇති වගකීම් ඉටුකිරීමෙහිලා ඔවුන් ගේ කාර්යසාධනයෙහි ගුණාත්මකතාව ඇගයීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් සියලුම ආකාරයේ අලාභ හානි වලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂාකර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.
 • රජයේ ආයතන සංග්‍රහය, රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහ භාණ්ඩාගාරය තුලින් වරින් වර නිකුත් කර ලැබ ඇති වෙනත් පරිපූරක උපදෙස් ද පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.
 • නාස්තිය, නිස්කාර්ය ධාරිතාව සහ පමණ ඉක්මවා කෙරෙන වියදම් වැලැක්වීමට මෙන්ම අනාවරණය කර ගැනීමට තෝරා ගනු ලබන අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.
 • අමාත්‍යංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල ගිණුම් පටිපාටි සහ කිසියම් මුදල් වැයවීමකට තුඩු දෙන මෙහෙයුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒ ඒ ආයතන වල දේපළ සහ වත්කම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී විශේෂ විමර්ශණ පැවැත්වීම.
 • ශිල්පය හෝ ගිණුම්කරණ දෘෂ්ඨි කෝණයෙන් භාහිරව කළමනාකරණ දෘෂ්ඨි කෝණයකින් අමාත්‍යංශ මෙහෙයුම් කාර්යයන් පිරික්සා බැලීම සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තා සැකසීම.
 • වැඩ යෝජනා ක්‍රම හා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඒ පිළිබඳ වැඩ සටහන් සහ කාලසටහන් කොතෙක් දුරට ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම කෙරෙහි යොමුවී ඇත්දැයි ඇගයීමක් කිරීම.
 • වැඩ ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රමාදවීමට තුඩුදෙන ගැටලු ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන ස්ථානීය විමර්ෂණය පැවැත්වීම.
 • මෙහෙයුම් කාර්යයන් අධීක්ෂණය කිරීමෙහිලා භාවිතා කරණු ලබන පාලනයන් ඇගයීම් හා සමාලෝචනය කිරීම.

 


Last Updated on සදුදා, 23 දෙසැම්බර් 2019 05:51

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය